نوشته‌ها

پیدا کردن مینیمم تابع اکلی (Ackley) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)