نوشته‌ها

تحلیل مقایسه ای از الگوریتم های هوش جمعی کلونی زنبور مصنوعی و بهینه سازی گروهی ذرات

تحلیل مقایسه ای از الگوریتم های هوش جمعی کلونی زنبور مصنوعی و بهینه سازی گروهی ذرات

/
چکیده پیاده سازی یک کنترل کننده PID فازی کسری بر روی یک موتور…