نوشته‌ها

شبیه سازی یک موتور Vernier مغناطیس دائم با ساختار جدید و بهبود بازده خروجی آن

شبیه سازی یک موتور ورنیر مغناطیس دائم با ساختار جدید

/
شبیه سازی یک موتور ورنیر مغناطیس دائم با ساختار جدید و بهبود بازده خ…
شبیه سازی و بهبود مشخصات یک موتور سوئیچ رلوکتانسی روتور خارجی

شبیه سازی و بهبود مشخصات یک موتور سوئیچ رلوکتانسی روتور خارجی

/
شبیه سازی و بهبود مشخصات یک موتور سوئیچ رلوکتانسی روتور خارج…

طراحی و شبیه سازی موتور و ژنراتور الکتریکی در بستر نرم افزار المان محدود

/
طراحی و شبیه سازی موتور و ژنراتور الکتریکی در بستر نرم افزار…