نوشته‌ها

پروژه متلب

شبکه های عصبی و کاربردهای آن

/
شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks - ANN)  یا به زبان…
پروژه تشخیص ارقام فارسی با استفاده از شبکه ی عصبی در Matlab

پروژه تشخیص ارقام فارسی با استفاده از شبکه ی عصبی در متلب

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان تشخیص ارقام فارسی با استفاده از ش…