نوشته‌ها

روش Bass and Gura برای تعیین بردار بهره فیدبک حالت کنترلگر و رویتگر