نوشته‌ها

پروژه ی حل مساله مقدار مرزی دو نقطه ای به کمک روش رانگ کوتا

پروژه ی حل مساله مقدار مرزی دو نقطه ای به کمک روش رانگ کوتا

/
در این پروژه مساله مقدار مرزی دو نقطه ای با تبدیل به دو مساله مقدار…