نوشته‌ها

پروژه تشخیص چهره با شبکه ی عصبی

پروژه تشخیص چهره با شبکه عصبی

/
تشخیص چهره مبتنی بر شبکه عصبی  با استفاده از تبدیل ماتریس تص…