نوشته‌ها

مقاله تشخیص چهره با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات و ماشین های برداری پشتیبان

مقاله تشخیص چهره با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات و ماشین های بردار پشتیبان

/
تشخیص چهره با پیدا کردن و تعیین محل کردن چهره ها در تصاویر و فی…