نوشته‌ها

طراحي سيستم تشخيص خطا براي فرآيند TEP با استفاده از ترکيب داده و روش بیزین و نزدیکترین همسایه بر مبنای PCA