نوشته‌ها

طراحی کنترل کننده بهینه شامل تخمین گر مرتبه کامل با روش بهینه سازی هوشمند PSOو الگوریتم ژنتیک

طراحی کنترل کننده بهینه شامل تخمین گر مرتبه کامل با روش بهینه سازی هوشمند PSOو الگوریتم ژنتیک

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان طراحی کنترل کننده بهینه شامل تخمی…