روش Bass and Gura برای تعیین بردار بهره فیدبک حالت کنترلگر و رویتگر

روش Bass and Gura برای تعیین بردار بهره فیدبک حالت کنترلگر و رویتگر

/
روش Bass and Gura برای تعیین بردار بهره فیدبک حالت کنترلگر و…

شبیه سازی مدل تک منطقه ای موتور دیزل با matlab

/
مدل تک منطقه ای (single zone) موتور دیزل عنوان پروژه ای است ک…